Cenę kursu dla uczestnika danej formy kształcenia zatwierdza Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium ORPiP w drodze Uchwały.

        Termin dokonania wpłaty wyznaczony jest czasem trwania kursu. Wpłaty na konto:  
62 1240 4416 1111 0010 5707 3676
można dokonać w dowolnym terminie przed datą ostatnich zajęć lub w kasie SIPIP w dniach, w których jest czynna (informacja na stronie internetowej i Biuletynie) najpóźniej przed datą ostatnich zajęć.

        Istnieje możliwość płatności w ratach w dowolnej wysokości, tak by w dniu ostatnich zajęć zaksięgowana była całość opłaty.

        Zasady dofinansowania szkoleń określone w Regulaminie dofinansowania oraz
w Uchwale ORPiP w sprawie priorytetów kształcenia podejmowanej corocznie. Uchwała ta znajduje się na stronie internetowej Ośrodka Kształcenia w zakładce Akty prawne.

        Pielęgniarka i położna, która spełnia wymagania regulaminu dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego dokonuje wpłaty kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy pełną odpłatnością za kurs a kwotą dofinansowania określoną
w regulaminie, o którym mowa.

        W celu możliwości skorzystania z dofinansowania wypełniony prawidłowo wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego uczestnik szkolenia składa do ŚIPiP w dniu zdania egzaminu.

        Jeżeli członkowie Izby chcą ubiegać się o dofinansowanie szkolenia, którego Izba nie jest w stanie zorganizować, zwracają się do ORPiP przed rozpoczęciem szkolenia w innym ośrodku kształcenia o wyrażenie zgody na takie dofinansowanie z podaniem uzasadnienia. Jeżeli decyzja ORPiP jest pozytywna, członek dołącza jej treść do wniosku o dofinansowanie po zakończeniu szkolenia.

        Warunkiem uczestnictwa w kursie w całości finansowanym ze środków ŚIPiP jest min. 24-miesięczne regularne opłacanie składki członkowskiej.

        W przypadku uczestnictwa w kursie finansowanym w całości ze środków samorządu lub dofinansowanym w kwocie zgodnej z regulaminem dofinansowania kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, uczestnikowi szkolenia zostanie wystawiony PIT, który należy uwzględnić w rozliczeniu podatku za dany rok.

        Gdy uczestnictwo w kursie w całości lub w części pokrywa pracodawca, uczestnik kursu jest zobowiązany dostarczyć do Działu Księgowości SIPIP zaświadczenie od pracodawcy zawierające kwotę dofinansowania oraz dane niezbędne do wystawienia faktury przez SIPIP (nazwa, adres zakładu pracy, NIP) 

        Przerwanie odbywania szkolenia lub rezygnacja z przystąpienia do egzaminu końcowego bez uzasadnionych przyczyn skutkuje koniecznością pokrycia przez rezygnującą pielęgniarkę/położną kosztów szkolenia.

Logo SIP bip inter baner izbypielegniarskie v5 138x66px